Underhållning

Att fånga en ängel.

Du stryker din hand mot min kind

Lätt som en fjäder nuddar du

Och jag blir förtrollad

Dina ögon möter mina

Och igen faller jag åter

Kan inte motstå alls

 

Jag kan skriva tusen gånger om

Du har en kraft att göra mig svag

Och det på många sätt

Du får mig att visa upp alla mina sidor

Öppnar alla dörrar

Och när du gjort det så vet du

Att inget går att stoppa

Bara när du åker iväg

 

För jag blir för het

Och glöden sprider sig så snabbt

Får jag smak för din akt

Så går det snabbt

Jag kan tyvärr inte sluta

 

Jag böjer mig framåt och lutar mig över dig

Visar behagen utan skam

Även om du som man eller kvinna kallar mig slyna

Gör så jag tar inte åt mig

För jag gör vad som krävs

Att fånga en ängel är tålamod och väntan gumman

Advertisements
Underhållning

Självupptagen bitch förlåt mig

Från en ask någon stans dök jag upp

Utan förvarning

Och chockade alla

Så väl mina släktingar som vänner

För dom trodde som då att jag lagt mig ned

Ned för gott och dragit ett täcke över huvudet

Begravt mig med sorg

För jag brukade gömma mig i ett hörn

Varje gång ett problem tittade in i mitt liv

Men jag måste medge att stark må man vara

För att orka ställa sig upp varje gång

Och jag bedömer mig själv

Värd uppoffring och kärlek

Med allt vad det innebär

Fast jag inte levde på gatan

Misshandlad och mobbad av människor

Öppet och alla såg på

Men ingen gjorde något

Ingen lyfte ett finger för att bespara mig smärtan

Men någon gång i livet får dom själva se

Och hur lätt det är

Att bara falla utan att få en chans

Men jag förstod snart att det ligger hos mig själv

Ingen annan kommer ta mig dit

 

Underhållning

Det nya modet.

Både du och jag kan vara stjärnor

Idag behöver du inte kliva ut

Du har en dator och skärm det är nog

Kan du skriva och synas genom en kamera

Visa foton

Öppna livet på arken

För hela världen

Det är de nya som väntar att ta över

 

Nyskapande och moderniserat

Allt för att exploatera på nytt sätt

Snart behöver du inte en scen att sjunga på

Allting kommer synas genom Internet

Är det patetiskt kanske

Inte äkta

För somliga är det fortfarande fantasi värld

Medan allt mera använder sig av teknologin

Jag är inte kär i nät världen

Bara besatt så som du och alla andra

 

Från Sverige och världen över

Kan vi öppna sidor där ansikten täcker skärmar

Genom sensualism

Lite kontakt genom nät chatt

För att sträcka ut en hand och bli vän

Inte som förr när jag var liten

 

Både sorgligt och roligt

Man slutar aldrig chockas

Och för somliga är det en synd

Rena katastrofen

Och andra bara blockar nätet helt

Men erkänn även du är billig nog att läggas ut

Och känna uppmuntran samt skattning

Jag måste nog medge att lite patetiskt kan det vara

Poetrey and music

The new fashion

Both you and I might be stars

Today, you do not step out

You have a computer screen and that’s enough

Can you write and be seen by a camera

Show Photos

Open life on the ark

For the whole world

It is the new waiting to take over

Innovative and modernized

Everything to exploit the new way

Soon you will not need a stage to sing in

Everything will be visible through Internet

Is it pathetic perhaps

Not true

For some, it is still fantasy

While more and more use of technology

I’m not in love with networks worldwide

Just so obsessed that you and everyone else

From Sweden and worldwide

Can we open the pages that cover the faces of screens

By sensuality

A little contact, network chat

To reach out and make friends

Not like before when I was little

Both sad and funny

You never stop shocked

And for some it is a sin

Pure disaster

And others just blocks network entirely

But even you admit is cheap enough to be posted

And feel rewarding, and estimation

I have to admit that a bit pathetic, it might be

Health and wellness

Mellan två världar.

Mellan två världar, ena benet i verkligheten och det andra i
en låtsas värld.

Men jag är medveten om det, älskar min syster dock.

Och dom som orkar ställa upp är värt mycket, så då har
fjärde månaden påbörjats.

Depressions kollaps och ångest ny diagnos från psykiatriker,
samt min Asperger och add.

Måste skriva att jag är glad att någon närvarade när det
värsta exploderade likt en bomb.

Jag har gått upp och ned i humöret senaste tiden, och
hjärtklappningar har varit påtagliga då och nu, men jag är glad dom dagarna
någonting hjälper. Trodde aldrig för mitt att allt detta skulle hända mig, jag
som aldrig vek mig för något.

Men fakta att allt har man inte tämligen under kontroll jämt
står mig upp i halsen, därför  den här ångesten attacken uppstod, kollapsen
var för att jag mer eller mindre stressade så innerligt och oron var max så
kroppen sa stopp.

Något måste ske människan ibland för ett kvickt uppvaknande,
som jag satt där hos tionde läkaren i rad från ytterligare en instans, som
annorlunda bollas man runt.

Efter år av undran kommer allt samtidigt något som jag inte
i slutänden hanterade så bra.

Jag märkte av hur folk varit hela tiden,  skämten och klyschorna
om dom annorlunda är ett fakta. Men det bryr jag mig inte lika mycket om som att
ha ett drägligt liv för min egen del.

Alldeles nyss uppdagades också ytterligare en familjemedlem
med samma mönster likt mig, det verkar gå i släkten och inte kunde jag tro det.
Men det är ju arv och genetiken som kan skapa sådant eller problem vid
förlossningar. Hur som helst spelar det mig ingen roll alla är unika och får
kämpa på bra ändå, min syster var med till den här läkaren.

Och ytterligare en gång försöker man banka in i skallen att
jag är frisk fysisk, och att problemet har jag i huvudet, något måste göras. Inte
första gången man säger dom orden utan betydelse bara för att lätta stunden. Men
den här läkaren gav mig creds för att över huvud taget orka, jag har gått till
så många haft få vetiga men han och två andra är dom jag lyssnat på.

Och som verkligen försökt hjälpa mig, göra slag i saken med
smått förbannelse över hur det sköts.

Jag fick nu nya mediciner för det som ska hjälpas, mitt serotonin
i kroppen behöver en skjuts sa han, människor med Adhd, add osv. har besvär med
en del ämnen som vi behöver mer eller mindre av, och om det är något fel där
kompenserar endast viss medicin och terapi dessa områden, jag lyssnade tog in
och tyckte han var väldigt vetig.

Han var skämtsam inte grav allvarlig hela tiden, många som
sitter på olika instanser ser ut som sju svåra år själva, dom har total tappat
livs gnista efter alla patient besök, ta en time out åk på semester men lämna
inte bara folk, skaffa fram andra i tid så patienten slipper lida!

Oj jag vet ja dom är människor själva bara att man blir så
trött efter så många års väntan.

Och först nu behövs det insatser och det rejäla men det sa
hela min familj för länge sen, så dumma och blinda är dom inte, hörde någon som
sa det.

Så nu har jag Cipralex och Remorån behöver för säng gående
och lugnande, samt emot depressionen, jag känner mig lite bättre men under tre
veckors tid för jag räkna med biverkningar. Haha det har jag med eller utan
medicin för jag skapar min egen oro genom att ha ett förvirrat liv omkring mig,
delvis livs situation.

Fuck Asperger bokstavskombinationer jag är inte dummare en
andra, bara annorlunda men det ska gälla samma saker för mig, annars blir man
lätt offer för andra och börjar se sig som ett också.

Health and wellness

Between two worlds

Between two worlds, one foot in reality and the other in a fantasy world.
But I am aware of it, I love my sister, however.
And those who have the strength to set up is worth a lot, so when the fourth month started.
Collapse depression and anxiety new diagnosis from a psychiatrist, and my Asperger’s and Add.
Must write that I’m glad that someone was present when the worst thing exploded like a bomb.
I have been going up and down in mood lately, and palpitations have been significant, then and now, but I’m glad those days anything helps. Never thought of in the middle of all this would happen to me, I never turned me on something.
But the fact that everything is not quite under control, still stands me up in my throat, because I have this anxiety attack occurred, the collapse was because I more or less stressed so dearly and unrest was max so the body said stop.
Something must be done for a man sometimes witty awakening, as I sat there with the tenth doctor in a row from another body, which otherwise would move it around.
After years of wondering, everything at the same time something I did not ultimately handled so well.
I noticed how people have all the time, and the jokes and clichés if they are different from facts. But I do not care as much about which to have a decent life for myself.
Just now also revealed an additional family member with the same pattern, like me, it seems to run in families and I could not believe it. But it’s inheritance and genetics that can create such problems or during childbirth. Anyway, it makes me not matter all are unique and have to struggle on well anyway, my sister was with to this doctor.
And once again trying to hammer home in my head that I’m healthy physical, and that the problem I have in my head, something must be done. Not the first time you say those words without a meaning only to facilitate the session. But this doctor gave me cred for that on the whole hurricane, I’ve gone to so many had few vetiga but he and two others are the ones I listened to.
And who really tried to help me, do kind of thing with small curse upon how it is managed.
I now had new medication for it to be helped, my serotonin in the body needs a boost, he said, people with ADHD, add, etc.. have trouble with some topics that we need more or less of, and if there’s anything wrong with simply covers some medical and therapy of these areas, I listened in and took thought he was very vetig.
He was not joking grave serious all the time, many who sit on various bodies look like seven difficult years themselves, they have been completely lost the spark of life for all patient visits, take a time out, go on vacation, leaving not only the people, to procure the second in time so the patient will not suffer!
Oh I know, yes they are people themselves just to get so tired after so many years of waiting.
And only now are actions required and the rich but it said all my family for a long time ago, so stupid and blind, they are not heard someone say it.
So now I take Cipralex and Remorån need for bedtime and calming, and the depression, I feel a little better but for three weeks because I expect side effects. Haha I have with or without medicine for creating my own anxiety by having a confused life around me, part of life situation.
Fuck Asperger letters I’m not stupid for a second, just different but it should apply the same things for me, otherwise it will be easy prey to others and begin to see themselves as well.

Underhållning

Att acceptera förlusten av kontroll.

Ytterligare en dag och natt har gått, försöker le och
glömma.

Men nattens påtagliga ande närvarar alltid, hur jag en
försöker.

Han eller hon får väll vara där, jag behöver sömn för att
orka.

Försöker banka in det i huvudet, men trots mediciner så
finns det där.

Jag kämpar med att vara här nu, senare är senare.

Men natten skrämmer mig så, inför nästa dag och återigen
samma vånda.

Kanske tiden läker sina sår inom rimlig tid, just nu
försöker jag bita ihop och kämpa.

Jag vaknade i natt igen, hörde ingen omkring bara mörkt och
tyst.

Såklart det är ju natt alla sover, det är lustig känsla
bara.

Jag tog min medicin i rimlig tid, lade mig i min säng i
hörnet som jag avskyr.

Just det hörnet, att acceptera mitt läge är svårare en att
bekämpa det.

Att få fyr på vad det är, det är svårare att plocka fram. Fast
jag vet vad det är frågan om och svaren finns framför mina ögon, så är det
jobbigt att tänka på.

För det är något alla går genom dom flesta, och det är inget
man rår på.

Jag tror där att min kontroll måste få ett stopp, min
kontroll över allt har tagit sådan energi.

Och att inse att det inte alltid går är svårare, för dom som
inte förstår rädslan att inse det.

Att allt inte går att ha koll på oavsett hur hårt man
försöker, det är där våndan sitter.

Och att komma till insikt medan jag oroar mig så slutar jag
plötsligt leva, är det inte då man är närmare att dö inombords än någon annan
gång.

Men mitt huvud säger en sak, och hjärtat något annat, jag är
inte sjuk vad folk har analyserat fram, genom hundra prover känns det som
snart, jag vet att inget varar för evigt.

Bara så länge man tänker positivt, men inte tar förgivet. Mm
svår kombination för många tror jag att inse, att ha den insikten först då kan
jag leva och ta vara på tiden, trots det här har jag ju levt det kan man inte
neka till. Bara tiden som sprungit ikapp mig, men i stället för grubbla ta en
sak i taget. Jag kan inte jaga för någon annan skull hur vida jag en önskade
att det blir bra då.

Fast det blir det aldrig om jag ska göra det för andras
skull, och det är sanningen.